Algemene voorwaarden

ALLROUND SERVICES.

Marktstraat 13.

5731 HS Mierlo.

0492-430023 of 06-39117491.

ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Algemene Voorwaarden van Allround Services voor het verrichten van diensten

op basis van de voorwaarden van de Vereniging van Particuliere

Beveiligingsorganisaties (V.P.B.).

Algemene Voorwaarde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op

19 november 2009.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALLROUND SERVICES VOOR HET VERRICHTEN VAN

DIENSTEN. Algemene Voorwaarden gebaseerd op de branchevoorwaarden met

aanvullingen.

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Alarminstallatie

Een bij of op het Object van Opdrachtgever geplaatste installatie die geschikt is via het

openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op de alarminstallatie

van de Meldkamer van Opdrachtnemer of op een externe Meldkamer.

Beveiligingsdiensten

Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer op het terrein van beveiliging en bewaking.

 

Boodschappendienst

Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan Opdrachtgever van berichten

van klanten/relaties van Opdrachtgever gedurende de met Opdrachtgever overeengekomen

uren waarop de telefooncentrale van Opdrachtgever niet wordt bediend.

Diensten

De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen

gesloten Overeenkomst.

Externe Meldkamer

De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen Meldkamer van een derde.

Mobiele surveillance

Beveiligingsdienst door surveillanten van Opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij

een object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het Object, al dan niet met

behulp van een surveillance auto.

Object

Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben

e.e.a. in ruime zin des woords.

Objectbeveiliging

Beveiligingsdiensten door Personeel van Opdrachtnemer die is gestationeerd in of bij het Object.

Opdrachtgever

De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met Opdrachtnemer een Overeenkomst

is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Opdrachtnemer

 

Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek Diensten

en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.

Overeenkomst De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarvan

deze voorwaarden deel uitmaken.

Personeel

Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer

worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Riskmanagement

Advisering, consultancy en (project)management door Opdrachtnemer op het gebied

van beveiliging en bewaking.

Services

Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare Diensten, door service medewerkers

van Opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het Object van Opdrachtgever.

Sleutels

Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang

tot een Object kan worden verkregen.

 

Tarief

De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen Diensten.

 

 

HOOFDSTUK 2

2.1  Algemeen

2.1.1.1  Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte

 

en iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden

door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de

hoofdstukken van deel II van toepassing zijn . Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle

stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en

werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door Opdrachtnemer zijn verricht.

2.1.1.2 Indien Opdrachtgever al eerder een overeenkomst met Opdrachtnemer heeft gesloten,

wordt hij geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere

opdrachten/overeenkomsten in te stemmen.

2.1.1.3 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door de

Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij Opdrachtnemer die voorwaarden

uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene

voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of

Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer, tenzij ingevolge

een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

2.1.1.4 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of

vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig

van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van

toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel

mogelijk benaderen.

 

2.1.2

Aanbiedingen en offertes

2.1.2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij in

de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts aan

zo’n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de aanbieding/offerte

genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door Opdrachtnemer

geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum

aanbieding/offerte.

2.1.2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het burgerlijk Wetboek is

Opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door

Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van Opdrachtnemer.

2.1.2.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen

verplichting voor Opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen

een Overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt

aanvaard.

2.1.2.4 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:

Het verzenden van een opdrachtbevestiging door Opdrachtgever, of

Het schriftelijk bevestigen door de Opdrachtnemer van een order, of

Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art. 2.1.2.1 door de Opdrachtgever,

of De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door de Opdrachtnemer.

 

2.1.3

Annulering

2.1.3.1 Indien Opdrachtgever de gegeven opdracht/overeenkomst annuleert of wil annuleren,

is Opdrachtnemer gerechtigd een vergoeding gebaseerd op de opdrachtsom over 6 maanden

hiervoor in rekening te brengen.

2.1.3.2

Bij annulering binnen 7 dagen voor uitvoering van de overeenkomst geldt een vergoeding van 25%; Bij annulering binnen 5 dagen voor uitvoering van de overeenkomst geldt een vergoeding van 50%;

Bij annulering binnen 3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst geldt een vergoeding van 75%;

Bij annulering binnen 24 uur voor uitvoering van de overeenkomst geldt een vergoeding van 100%.

 

2.1.3.3 Annulering van de overeenkomst bindt Opdrachtnemer pas na schriftelijke bevestiging.

2.2  Uitvoering van de Overeenkomst

2.2.1  Algemeen

2.2.1.1 De verbintenis van de Opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij de

Opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in

acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van

toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan Diensten

worden gesteld moeten met Opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2.1.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,

heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

 

2.2.2  Arbeidsomstandigheden en middelen

2.2.2.1 Opdrachtgever verplicht zich om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de

Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en

andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draag er zorg voor dat alle informatie en

(hulp)materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het invoeren

van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer wordt verstrekt, indien Opdrachtgever niet tijdig

aan deze verplichting voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de

Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van de

Opdrachtgever, waaronder kosten van het door Opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen,

volgens gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.2.2 Indien door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht

in of bij het Object, draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze

faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting,

stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur, parkeervoorzieningen en

een EHBO-uitrusting.

2.2.2.3 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het

Personeel van Opdrachtnemer haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en

onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs

nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt.

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van

alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden

beschouwd.

2.2.3  Kleding Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van Opdrachtnemer

dragen, tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke

bepalingen zich daartegen niet verzetten.

2.2.4

Beperking van dienstverlening

2.2.4.1 De dienstverlening door Opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de

Overeenkomst en de – voor zover van toepassing – Objectgebonden werkinstructies die in

onderling overleg door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden opgesteld.

2.2.4.2 In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen,

het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel

het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere derden of daarmee

vergelijkbare activiteiten.

2.2.5  Strafbare feiten Indien Opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat

aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is dan bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar

feit. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten

daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Opdrachtnemer of indien Opdrachtnemer door het

nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door Opdrachtnemer

geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer

aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de

aangifte. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle afspraken dienaangaande.

2.2.6

Sleutels

2.2.6.1 Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter

beschikking worden gesteld worden gedurende 2 maanden na beëindiging van de

Overeenkomst door Opdrachtnemer bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna

vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen 2 maanden af te halen.

Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Sleutels aan Opdrachtgever doen

toekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te

brengen.

2.2.6.2  Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan,

verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of

sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de

48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurs termijn wordt verwezen naar artikel

2.12.

2.3  Tarief

2.3.1  Algemeen

2.3.1.1 Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de

overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op

korting of verrekening.

2.3.1.2 De door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele

andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken

kosten, tenzij anders overeengekomen.

2.3.2  Prijswijziging Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende

wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van

wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO-

kosten of premieverhoging, premieverhogingen door sociale wetten, verhoging van

onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is

Opdrachtnemer gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen,

met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze

bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop

Opdrachtnemer en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten.

2.4

Betaling

2.4.1  Facturering en betalingstermijnen Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur

binnen 14 dagen na factuurdatum / op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de

factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen

betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is

dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag

verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is voorts verschuldigd

alle redelijke kosten die de Opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte,

daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder.

Opdrachtnemer zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke

maatregelen in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke

maatregelen hoger zijn, is Opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

2.4.2  Opdrachtgever is niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op

Opdrachtnemer te verrekenen.

2.4.2

Opschorting werkzaamheden en voorschot

2.4.2.1 Indien facturen van Opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft Opdrachtnemer het

recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen

heeft voldaan.

2.4.2.2 Indien de facturen van Opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft

Opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een

voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

2.4.3  Toerekening van betaling Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds

ter voldoening van in de eerste

plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het

langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een

latere factuur.

2.5

Duur van de Overeenkomst

Een Overeenkomst kan voor een onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen.

De keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd met inachtneming

van art. 2.1.2.

2.5.1  Onbepaalde tijd Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd

tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming

van een opzegtermijn van drie maanden.

2.5.2  Bepaalde tijd Een Overeenkomst van bepaalde tijd wordt na afloop van de

overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door

Opdrachtgever of Opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum

van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn

afloopt.

2.6  Ontbinding

2.6.1  Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in

een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de

nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst.

2.6.2  Bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan geen ontbinding plaatsvinden.

2.7  Overmacht

2.7.1  Omschrijving Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle

omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden

toegerekend, waardoor Opdrachtnemer niet is staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te

komen. Hierdoor worden in ieder geval terrorisme , kwaadwillige besmetting, alsmede van

overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar ban terrorisme

en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de

gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de

onderneming van Opdrachtnemer, stakingen elders voor zover Opdrachtnemer daardoor in zijn

dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Opdrachtnemer aan hun

verplichtingen, alsmede extreme weers-en verkeersomstandigheden.

2.7.2

Gevolgen

2.7.2.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij

de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te

schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor Opdrachtnemer een

verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht

te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van

de Overeenkomst intreedt.

2.7.2.2 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij

gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever

is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

2.8  Intellectueel eigendom

2.8.1  De intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals

rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem

geleverde programmatuur blijven bij Opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend

bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter

kennis van derden worden gebracht.

2.8.2  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is Opdrachtgever een boete

verschuldigd van € 5000 per overtreding onverminderd het recht van Opdrachtnemer om

aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

2.9

Geheimhouding

2.9.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in

het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie

geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de

informatie.

2.9.2  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is Opdrachtgever een boete

verschuldigd van € 5000 per overtreding onverminderd het recht van Opdrachtnemer om

aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

2.10  Personeel

2.10.1  Eisen Opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever uit te

voeren Diensten aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en met

inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen

partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is Opdrachtnemer vrij in de keuze van

haar Personeel. Indien het door Opdrachtnemer ingezette Personeel niet blijkt te voldoen, dan

wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal Opdrachtnemer op schriftelijk

verzoek van Opdrachtgever en na overleg met Opdrachtgever het betreffende Personeel

vervangen.

2.10.2

Inwerken en opleiding Indien het noodzakelijk is dat Personeel van Opdrachtnemer

moet worden ingewerkt en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever

een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

2.10.3

Overname Personeel Opdrachtgever zal gedurende looptijd van de Overeenkomst

tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen Personeel van Opdrachtnemer in

dienst nemen en/of door Personeel van Opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden

laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.500,00 per overtreding,

vermeerderd met een bedrag van € 1.100,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel

voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

2.11  Reclames

2.11.1  Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever binnen 8

dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk,

onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan

Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer een klacht gegrond acht, zal Opdrachtnemer de

Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is

geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos

is, zal Opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk 2.12.

2.11.2  Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of de hoogte van een of

meerdere facturen, ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

2.12  Aansprakelijkheid

2.12.1  Beperkingen

2.12.1.1  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van

– door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van Opdrachtnemer bij de uitvoering

van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs-en gevolgschade, waaronder in ieder geval

wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een

gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is

Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

2.12.1.2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering

van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste

spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing.

Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van een wijze van werken die

bij de Opdrachtgever bekend is en waartegen hij geen bezwaar heeft gemaakt.

2.12.1.3  Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de

onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan

bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van

gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever

opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon-of telefaxstoringen,

programmeerfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook

veroorzaakt.

2.12.1.4  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot de hoogte

van de overeengekomen vergoeding van Opdrachtnemer op jaarbasis, met een maximum van €

50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van €

1.000.000,00 per Opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer een lager bedrag wordt uitgekeerd. De

aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij

van de Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever

informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Schade die het gevolg is

van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan

Opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door Opdrachtnemer zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid

beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per

Opdrachtgever per jaar.

2.12.2

Verweer Personeel Het Personeel van Opdrachtnemer kan zich jegens

Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren

zij zelf bij de Overeenkomst partij.

2.12.3  Vrijwaring Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens

Opdrachtnemer ter zake van verlies van schade aan Objecten en zaken waarvoor

Opdrachtnemer Diensten verricht. Voorts vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer van

vorderingen van Personeel van Opdrachtnemer tot vergoeding van schade geleden door dat

Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten

behoeve van Opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of

bewuste roekeloosheid van dat Personeel.

2.13  Bevoegde rechter en toepasselijk recht Geschillen over de Overeenkomst en de

nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, of enige andere

terzake bevoegde rechter, indien

Opdrachtnemer verkiest. Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.14  Artikel 18 Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden. De laatst

gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de

overeenkomst is steeds van toepassing. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is ook

te vinden op de website van Allround Services (www.allround-services.nl) . Algemene Voorwaarde

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 19 november 200

 

DEEL II. SEGMENTSBEPALINGEN / BIJZONDERE ACTIVITEITEN

HOOFSTUK 3

3.1  Meldkamer

3.1.1  Waarschuwen en gegevensverwerking

3.1.1.1 Opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de

schriftelijke instructies door Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk de door

Opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Opdrachtnemer

staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde Personen en/of

overheidsinstanties.

3.1.1.2 Opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van Opdrachtgever op te

slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door Opdrachtgever

schriftelijk worden doorgegeven aan Opdrachtnemer. Mutaties die door Opdrachtgever worden

opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van Opdrachtgever zal

Opdrachtnemer een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens

toezenden.

3.1.1.3 Bij een geschil waarbij de door de Meldkamer geregistreerde signalen van de

Alarminstallatie en/of door de Meldkamer geregistreerde gegevens in het geding zijn, is de

registratie c.q. databank van de Meldkamer doorslaggevend.

3.1.2  Nodeloos alarm Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of

andere overheidsinstanties heeft Opdrachtnemer het recht een alarmmelding eerst bij

Opdrachtgever te verifiëren. Bij meer dan 10 nodeloze alarmmeldingen heeft Opdrachtnemer

het recht een bedrag van € 15,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen

dan wel, na schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te

beëindigen.

3.1.3  Alarminstallatie en verbinding

3.1.3.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een Alarminstallatie die

geschikt is om aangesloten te worden op de Meldkamer van Opdrachtnemer. de instandhouding

van de verbinding, het tijdig in-en uitschakelen van de Alarminstallatie en het gebruik van de

Alarminstallatie overeenkomstig de instructies/gebruiksaanwijzing.

3.1.3.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de instructie van derden (bijvoorbeeld zijn

Personeel en/of huisgenoten en/of huurders) die met het oog op de correcte uitvoering van deze

Overeenkomst op de hoogte dienen te zijn van de bedieningsvoorschriften van de

Alarminstallatie en de procedure die gevolgd wordt bij een alarmmelding.

3.1.3.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken aan

de Alarminstallatie en/of de verbinding, door welke oorzaak ook.

3.1.3.4 Opdrachtgever is verplicht het Personeel toegang te verlenen tot het Object voor het

verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de

Alarminstallatie.

3.1.4  Proefperiode en testen door Opdrachtgever

3.1.4.1 De eerste veertien dagen na aansluiting van de Alarminstallatie bij de Meldkamer

gelden als proefperiode. Tijdens de proefperiode zal bij alarmmeldingen alleen Opdrachtgever

worden gewaarschuwd, tenzij partijenuitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.1.4.2 Opdrachtgever mag de Alarminstallatie van tijd tot tijd testen, mits de Meldkamer voordien

daarvan op de hoogte is gesteld. Wanneer een en ander niet tevoren aan de Meldkamer is

gemeld en als gevolg daarvan alarmering plaatsvindt, wordt zulks als een nodeloos alarm

aangemerkt en doorberekend.

3.2  Boodschappendienst

3.2.1

Algemeen Opdrachtnemer staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie

de boodschappen moeten worden doorgegeven. Opdrachtnemer is slechts gehouden

boodschappen door te geven en Opdrachtnemer zal derhalve niet ingaan op verzoeken om

informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen. De Opdrachtnemer is niet

aansprakelijk voor schade die verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven

personen.

3.2.2

Gegevens Op de registratie en mutatie van gegevens van Opdrachtgever door de

Meldkamer van Opdrachtnemer is paragraaf 3.1.1 van deze Algemene Voorwaarden van

Overeenkomstige toepassing.

3.2.3  Extra vergoeding Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen, gemeten

over een periode van drie maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal

Opdrachtnemer het aantal extra boodschappen in rekening brengen, naar evenredigheid van de

vergoeding voor het overeengekomen aantal boodschappen.

3.2.4  Telefoonvergoeding Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van

Opdrachtgever wordt doorgeschakeld naar de Meldkamer van Opdrachtnemer, dan wel dat zijn

klanten tussen de overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de Meldkamer van

Opdrachtnemer via de daartoe opengestelde telefoonverbinding. Opdrachtnemer is nimmer

verantwoordelijk voor storingen van of gebreken aan de telefoonverbinding door welke oorzaak

dan ook.

3.3

Alarmopvolging en Mobiele surveillance

3.3.1  Externe Meldkamer Indien Opdrachtgever niet is aangesloten bij de Meldkamer van

Opdrachtnemer, maar bij een Externe Meldkamer, is Opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of

aansprakelijk voor het functioneren van die Meldkamer en de onjuistheid van de door die

Meldkamer verstrekte gegevens. De Externe Meldkamer is verantwoordelijk voor de registratie

en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact

wordt opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven personen. Voor het geval registratie

en mutatie toch door de Meldkamer van Opdrachtnemer plaatsvindt, geldt paragraaf 3.1.1 van

deze Algemene Voorwaarden onverkort.

3.3.2  Nodeloze controle bij alarmopvolging Een nodeloze controle zal, ongeacht de

oorzaak, als Alarmopvolging worden aangemerkt en aan Opdrachtgever in rekening worden

gebracht. Indien de surveillant op verzoek van Opdrachtgever naar het Object moet komen,

terwijl geen sprake is van een Alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een

Alarmopvolging in rekening kunnen worden gebracht.

3.3.3  Verhindering controlerondes bij Mobiele surveillance De controles of bezoeken

van een mobiele surveillant aan het Object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens

inspecties van Objecten van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot

een redelijk niveau te beperken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om naar een ander

Object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen

waardoor de controle van het Object van Opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken

of overgeslagen. Voor schade van

Opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is Opdrachtnemer

niet aansprakelijk.

3.3.4

Openings-en sluitrondes Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van

openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden,

zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.

3.4  Objectbeveiliging en Services

3.4.1

Rooster Opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen

overeenkomstig een met Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen

Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan

drie uur) wordt tenminste drie uur in rekening gebracht.

3.4.2  Minder uren Indien door Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever minder uren

worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.

3.4.3  Huisregels Het Personeel van Opdrachtnemer zal de voor het Object geldende

reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken

dat toelaten.

3.5  Riskmanagement

3.5.1  Terbeschikkingstelling

3.5.1.1 Indien in het kader van het Riskmanagement door Opdrachtnemer Personeel aan

Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is Opdrachtgever

gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, Opdrachtnemer

onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project, daarvan

schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.5.1.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan

Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan VPB-CAO en een de wettelijke

voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen

Opdrachtgever, Opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde Personeel.

3.5.1.3 Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel

verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding

voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het

Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere

die in de risicosfeer ligt van Opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden

werkzaamheden worden verricht gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.

3.5.1.4 Opdrachtnemer factureert aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord

getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de

juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.

3.5.1.5 Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft

opdrachtnemer het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen

overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave,

vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

3.6  Advies, Recherche en Schadeonderzoek

3.6.1  Algemeen

3.6.1.1 De opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van

Opdrachtnemer zal zijn gewaarborgd. Indien de Opdrachtgever aan deze verplichting niet

(meer) kan voldoen, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst

zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.

3.6.1.2 De Opdrachtnemer is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste weten en

kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde regels en de

(privacy) gedragscode van de VPB.

3.6.2  Rapportage

3.6.2.1 Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de Opdrachtnemer aan

de Opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

3.6.2.2 Telkens wanneer de Opdrachtnemer dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de

Opdrachtgever is overeengekomen, brengt de Opdrachtnemer tussenrapport uit aan de

Opdrachtgever.

3.6.2.3. De Opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en

overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren

gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q.

concepten zullen minimaal een jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan

Opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de Opdrachtgever.

3.6.3

Strategische partners Indien en voor zover de Opdrachtnemer dit nodig acht voor een

deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich, voor zover gebruikelijk in overleg met de

Opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door een of meer door hem deskundig geachte persoon

of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

HOOFSTUK 4

Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen

van de Overeenkomst is steeds van toepassing. De laatste versie van de Algemene

Voorwaarden is ook te vinden op de website van Allround Services (www.Allround Servicessecurity.nl).

Allround Services staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam inschreven onder

KvK 34237268. Algemene Voorwaarde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Amsterdam op 19 november 2009.

Contact

Allround Services.

Marktstraat 13.

5731 HS Mierlo.

Telefoon: 0492-430023 of mobiel; 06-39117491.(Landelijk 24 uur)
FAX: 0492-430023.
E-mail: info@allroundservices.nl
Web: www.allroundservices.nl
KvK Nr.: 56277229
BTW Nr.: NL.198564739B02

Meer informatie? Een keer kennismaken?

Wilt u meer informatie of persoonlijk kennis met ons maken? U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0492-430023 of door het invullen van onderstaand contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

 

Contactformulier